Predaj
Clever - Mirage
Brenneke
ORIZO

Aktulne novinky

Naj?astejie zobrazen zbrane

Ponuka nábojov Clever – Mirage, platná od  30. 5. 2012

Vzh?adom na sú?asné ekonomické podmienky producent nábojov Mirage od 1.4. 2012 zvýšil svoje predajné ceny, ktoré odôvodnil zvýšením cien olova a ropy. Nechceme komentova? dôvody zvýšenia ceny nábojov, ale podarilo sa nám pre tento rok udra? ceny ako pri prvom dovoze. Problémom je, e cenník je ?asove obmedzený a je nutné do 15.6. potvrdi? objednávku na presné mnostvo. Od tohto dátumu budú plati? ceny, ktoré ?asti cenníku nazvanej BEZ OBJEDNÁVKY. Tieto ceny budú plati? od 15.6. 2012

Kto záujemkúpu nábojov Mirage za nišie ceny, je treba aby vypísal objednávku zaslal ju na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. zaplatil vypo?ítanú zálohu na ú?et spolo?nosti Brokovnice s.r.o. ?íslo ú?tu: 1147486003 / 1111, variabilný symbol svoje telefónne  ?íslo. O prebehnutí platby budete telefonicky kontaktovaný.

Dávame do pozornosti všetkým strelcom, e je moné objedna? si nábojeneštandardnou ve?kos?ou olova napr. 8,5. V prípade takýchto poiadaviek, je nutné spoji? silyobjedna? minimálne 10.000 ks.

Kto nebude ma? zaplatenú zálohuobjednané náboje bude plati? pre neho cenník do konca rokavyššími cenami.

Do predaja uvádzame aj novinkukategórii T4 nábojov PRO EXTRA BLACK EAGLE EVOLUTION a PRO EXTRA OLYMPIC EDITION.

Ponuka nábojov
Objednávka
Cennik

 

Zdravím Vás po dlhšej odmlke!

Ubehli 3 týdne a na stránke sa neobjavilo ni? nové. Dokonca sa neobjavila ani avizovaná  akcia so z?avami. Musím Vás ale ubezpe?i?, e v pozadí tejto zdanlivej stagnácie sa intenzívne pracovalo. Na viacerých frontoch. Hlavným cie?om našej snahy bolo zabezpe?enie kvalitného streliva, ktoré chceme ponúka? po?as celej sezóny a v dostato?nom mnostve.

Okrem toho sme sa priblíili k termínu II. kola Brokovnice - Clever Cup, ktoré sa bude kona? na brokovej strelnici v ?á?ove pri Senici.

Podrobnosti o preteku prinesieme v priebehu nieko?kých dní. Oficiálna registrácia za?ne 30.5. 2012 cez registra?ný formulár, ktorý nájdete na našej stránke. Prístup do tejto sekcie vyaduje jednoduchú registráciu. Registra?ný formulár bude prístupný aj pred týmto termínom, avšak registrácie vykonané pred 30.5.2012  sú neplatné.

Pretek v ?á?ove bude obmedzený na 42 pretekárov, kde pri prihlasovaní majú prednos? pretekári, ktorí sa zú?astnili I. kola a zaplatili si zlatú registráciu. A po tejto registrácii za?ne registrácia pre ostatných strelcov.

V obchodnej ponuke prinášame fotografie brokovej dvojky v kalibri 20, gu?ovej kozlice v divia?ej rái 9,3 x 74 R, luxusnú opakovaciu gu?ovnicu, ktorá ešte nepo?ovala a trapový špeciál Marocchi  03 s nastavite?nou pabou. Okrem toho stále sú v ponuke brokové kozlice Perazzi fyzicky prítomné na predajni.

Pri kadých aktualitách sa snaíme donies? našim strelcom nie?o zaujímavé zo strelníc. Teraz sa nám podarilo nafoti? fotografie zo zlomeným ejektorom. Je to potvrdenie, e všetky veci, ktoré fungujú sa môu pokazi?, aj ke? stoja ve?a pe?azí.

Do budúcna prinesieme propozície na II. kolo, prezentáciu ?alších strelníc, jednorannú gu?ovnicu Merkel K1, opakovaciu gu?ovnicu X-Bolt a starší trapový špeciál s excelentným pomerom cena a výkon -  Beretta S 58, jedna z prvých športových brokových kozlíc.

 

Zdravím Vás priatelia!

Pokrok v technológii v dnešnej dobe priniesol aj do sveta zbraní ve?a vylepšení a vynálezov. Pred  50 rokmi zbrojári ani netušili, e z jedného kusa výkovku bude mone vyrobi? kompletne celú baskulu zbrane aj s mechanizmom. Jeden taký výkovok prinášame na našich fotografiách. Ak by som neprezradil dopredu, o akú sú?iastku sa jedná, iba máloktorí by uhádli, e z tejto sú?iastky bude vyrobená baskula brokovej zbrane. „Prívesky a ?udné sú?iastky“ na povrchu výkovku sú ?asti spúš?acieho mechanizmu, kladiviek atd. Po?íta?om riadená výroba dokáe tak naprogramova? výrobu, e  z kvalitného materiálu nevyjde ni? na zmar. Táto skuto?nos? prináša technologicky ve?kú výhodu, e baskula zbrane a jej vnútro sú vyrobené z rovnakého materiálu.

Obchodný oznam:

Prosil by som ?itate?ov, ktorí sa chcú informova? na dostupnos? zbrane aby vyuívali e-mailovú komunikáciu, kde môu špecifikova? svoje poiadavky na typ zbrane, ekonomické limity, atd.

V prípade, ak by sa chcel niekto iba porozpráva? o zbraniach a nechce aj tak ni? kúpi?, tak ho pozývam do predajne, kde sa môeme rozpráva? ko?ko chceme.

Uvarím kávu, nakrájam slaninky, zeleniny, ?erstvý chleba. V priebehu d?a, ak musím absolvova? nieko?ko „rozprávacích“ telefonátov, oberá ma to o ?as a pozornos? pri inej práci a volajúci niekedy nevie ani poveda? o akú zbra? sa informuje a ?o by chcel.

Z posledného „lovu“ prinesieme do ponuky:

opakovaciu gu?ovnicu KRICO 902 DeLux, v kal. 6,5x55 SE,

brokovú kozlicu Marocchi 03 Trap s nastavite?nou pabou,

zlamovaciu jednorannú gu?ovnicu Merkel K1 v zákl. verzii a kal. 7 Rem. Mag.

Okrem toho z príleitosti 1. výro?ia otvorenia novej predajne pripravujeme na mesiac máj v týdni od 7.- 11. mája výpredaj. Sledujte našu stránku ceny a ponuku uverejníme 6. mája!

TOP zbrane pripravené k okamitému predaju:

  • MX 8 TRAP .........................   6.290,- euro  (strieborná baskula, nová zbra?)
  • MX 2000 TRAP ..................   4.900,- euro (?ierna baskula, nastavite?ná paba, excelentné  drevo,  r.v. 2006,strie?aná do jari 2010, koený kufor)
  • MX 2000 TRAP ..................   5.400,- euro (strieborná baskula, stav novej zbrane, r.v. 2009, strie?aná do jari 2011)

Strelecká obuv:

  • LONATO EVENT   84,- euro ... uvádzacia cena ....... 78,- euro
  • GARDA  EVENT    93,- euro ... uvádzacia cena ....... 84,- euro

(rešpektujeme objednávky, pod?a došlého poradia, zásielkový obchod zatia? nerealizujeme, k dispozícii posledných 17 párov )

 

Obchodný oznam:

V dnešnej ponuke Vám prinášame fotografie parkúrovej (spotingovej) zbrane Marocchi 100 Sporting, ktorá má typický záver BOSS, nastavite?nú modernú pabu a je vo verzii pre ?avákov. Trh pouitých zbraní sa neriadi iadnymi pravidlami, ak potrebujete zbra? v ?avej verzii, tak Vám garantujem, e pol roka o ?u nezavadíte. Tento trh sa riadi zvláštnymi a nepredvídate?nými pravidlami. Jednoranná gu?ovnica Merkel K 3  bola v ponuke viac ako rok, a nikto o ?u neprejavil záujem. V januári 2012 sa predala a od toho momentu do dnes, 7 zákazníkov prejavilo záujem kúpi? ju.

?alšou zbra?ou v ponuke je Beretta 686 Onyx Pro vo ve?mi dobrom stave. Ostatné zbrane prinesieme do konca týd?a.

Najdôleitejšou dnešnou správou je, e sme dostali monos? predáva? strelecké doplnky talianskej firmy ORIZO. K dispozícii máme kompletný sortiment streleckých viest, vrátane parkúrových, vo všetkých farebných variantoch a ve?kostiach.

Cena sportingovej vesty je 54,- euro, pre ostatné disciplíny 48,- euro. Podrobné fotografie prinesieme za?iatkom mája.

Okrem streleckých viest rozširujeme našu ponuku o strelecké topánky od firmy ORIZO.

Model: 

LONATO EVENT   84,- euro ... uvádzacia cena ....... 78,- euro

Popis:

Športová obuv ur?ená pre stre?bu na asfaltových holubov, projektovaná so zrete?om u?ah?i? správne postavenie strelca. Je vybavená podrákou Wibram, ktorá má zvýšenú pri?navos? k podloke. Je dostupná v dvoch farebných verziách a vo všetkých bených ve?kostiach.

Model :

GARDA  EVENT   93,- euro ... uvádzacia cena ..... 84,- euro

Popis:

Športová obuv ur?ená pre stre?bu na asfaltových holubov. Profil podošvy je aj v tomto prípade projektovaný za ú?elom u?ah?i? postavenie strelca. Špeciálna podráka Wibram s prísavkami zvyšuje pri?navos? najmä na šmyk?avých povrchoch. Dostupná v dvoch farebných verziách a vo všetkých bených ve?kostiach.

Pri uvedení predaja streleckých doplnkov dávame našim strelcom monos? zakúpi? si kvalitné doplnky za uvádzacie ceny a  prinies? tak na naše strelnice športovú kultúru. Uvedené ceny sú garantované pre sezónu 2012. Pre porovnanie cien produktov od  ORIZO navštívte stránku www.orizo.it .

 

Brokovnice - Clever Cup 2012 I. kolo

Strelnica HUBERT ,Trnovec nad Váhom

 

Skon?ilo sa I. kolo BCC na strelnici Hubert, v Trnovci nad Váhom. Odsú?ailo 45 pretekárov zo 48 prihlásených.

Napriek tomu, e sme spojili do jednej sú?ae dve diametrálne odlišné disciplíny, potešila nás vysoká sú?a a podujatie potvrdilo, e patríme patrí medzi krajiny, kde má akáko?vek stre?ba ve?kú tradíciu.

Čítajte viac...

 
Viac článkov...