Predaj
Clever - Mirage
Brenneke
ORIZO

Aktulne novinky

Naj?astejie zobrazen zbrane

Ven priatelia, strelci a po?ovnci!

V nastvajcom roku Vm elme pevn zdravie, pokoj v rodine a ve?a krsnych po?ovnch zitkov !  Teme sa Vaej priazni a s?ubujeme, e aj v roku 2017 Vm prinesiem kvalitn tovar a priazniv ceny.

U pred Vianocami sa nm podarilo doviez? doplnky FABARM, ktor mali mekanie od septembra. Ich predaj stpol v celej Eurpe a Fabarm so svojimi dodvate?mi nesta?ili uspokojova? dopyt. V samotnom Fabarme s prekvapen z celoeurpskeho predaja zbran obrannch a military brokovnc. Aj ke? to ttne autority v Eurpe nechc verejne prizna? celospolo?ensk situcia a nekontrolovan exodus tretieho sveta do Eurpy sa podpsal  na predaji zbrani v celoeurpskom poh?ade.

Dfame, e snahy niektorch politickch skupn v Eurpskom parlamente o sprsnen zkona na drbu zbran v eurpskom meradle nebud vypo?ut a nedjde k iadnym obmedzeniam.

Osobne si myslm, e Slovensk republika m jeden z najlepch zkonov o stre?nch zbraniach.

Aj ke? na druhej strane je mon aj n zkon vylepi?. Zkaz tlmi?ov na po?ovn zbra?, ktor s ben v inch krajinch nezabrni kriminlnym ivlom tlmi? si obstara?.

Mono tlmi? na malokalibrov zbrane by bol prnosom pri tlmen kodnej. Ko?k z po?ovnkov pri postrieke na raticov zver nechali pred posedom prejs? lku a nevystrelili aby si nepokazili postrieku ? Mnoh ....

Vrtime sa k obchodnm oznamom doplnky FABARM s dostupn od 2.1.2017

V decembri sme doviezli dostato?n mnostvo brokovnc Redolfi v portovch verzich.

Na sklade mme od?ah?en brokovnice Marocchi FIRST, ktor s prednostne ur?en na po?ova?ku a pre po?ovnkov starieho dta narodenia, ktor ocenia ich mal vhu.

Na konci novembra boli dovezen portov gu?ovnice BREDA B4 vo vetkch verzich a v kalibri 223 Rem. S ur?en pre strelcov IPSC, ktorm sme poslali aj vzvu, e im zapoi?iame gu?ovnice za excelentn podmienky. Dokonca sa dvaja aj ozvali, ale ke? sme ich poprosili , e teraz to ete je skoro riei? aby zavolali o 10 dn po dovoze... viac sa neozvali. (svet asi hlpne viac a viac ).

Na IPSC sme taktie doviezli taktick brokovnice BredaTactical  B12i, ktor sme predstavili nedvno. Aj tu ete ?akme na IPSC strelcov, ale nebojme sa, lebo pr sme ich u predali pre pecialistov na husy.

Za?iatkom novembra sme doviezli  90 ks po?ovnch zbran Sabatti.  Druh dovoz je potvrden po 15.3.2017. Tomuto dovozu sa teme pretoe prv krt dovezieme zbrane ur?en na long range v modeloch ROVER TACTICAL SYNTETIC, DESERT a STR. Bud dostupne v kalibroch 308 W, 6,5 x 47 Lapua a 6,5 Creedmoore.

Vrobn program spenej po?ovnej jednorannej gu?ovnice SKL 98 DL je v tlme  a z poslednej vroby mme potvrden m potvrden gu?ovnice  spolu s dvoma hlav?ami v kombincii 25-06 a 308 W alebo 25-06 s 270 W. Tieto  sety s dvoma hlav?ami bud za nezmenen cenu 1.520 euro.

ia? ,nov model SKL 15 ete nie je dostupn, napriek ve?kej reklamy zo strany Sabatti.

K portovej streleckej sezne sme nali v skladoch zopr skeetovch novch nestrie?anch zbran za vnimo?n ceny:

 

Beretta DT 11 Skeet, ?oky, 71 cm hlave? ................................................. za 6.500 euro

Beretta 692,  Skeet, ?oky , 71 cm hlave?.................................................... za 3.300 euro

(objednvka je ?asove obmedzen a pri rchlom jednan  3.100 euro

Perazzi MX 8 Skeet, ?oky 71 cm hlave? s vrobou paby na mieru ..................... za 7.990 euro

(tento model stl v roku 2015 10.400 euro )

Beretta 686 Silver Pigeon, Sporting 71 cm ......................................................... za 1.499 euro

 

Na zver sme nali na poli pouitch zbran gu?ov kozlicu Beretta Silber Sable II,

kal. 9,3 x 74 R, ktor je v stave novej zbrane a bola iba nastrelen spolu s montou a nah?kovm pukoh?adom Swarowski Z6i  1-6x 24 mm. Ide o ve?mi zriedkav zbra? s ru?nou hlbokou rytinou od Bottega Giovanelli.

 

Nae aktuality zakon?me oznamom, e do konca janura 2017 je mon si objedna? brokov portov strelivo CLEVER MIRAGE za zvhodnen ceny.

 

CEL OZNAM  + OBJEDNVAC FORMULR     jv-

 

 

 

 

 

 

Zdravm vetkch strelcov aj po?ovnkov!

Zvody pomaly dobiehaj, ruja skon?ila a tak dfam, e si njdete ?as otvori? nae strnky. Dlho sme sem u ni? nepriniesli, ale pracujeme o to viac. Behom zopr dn mme na sklade ve?k zsielku zbran od Sabatti,  v ktorej bud hlavne po?ovn zbrane a medzi nimi to?ko iadan gu?ov dvojky. Zbrane bud dodan spolu s montami a tak nebude ni? brni? poui? ich ete tento rok na tak ?akan po?ova?ky.

Okrem zbran dovezieme zsielku brokovch kozlc REDOLFI EOS, ktor si u nali na Slovensku svoje miesto a robia dobr meno svojmu vrobcovi. Kto ich pozn a po?ul o nich vie, e s kvalitn pri  primeranej cene. Meme potvrdi? aj my, e s bez reklamci.

?alia zsielka kozlc MAROCCHI a gu?ovnc BREDA  bude rozren o taktick brokovnice BREDA TACTICAL B12i. Stru?n popis  je na konci aktualt.

Musme sa prizna? aj s negatvnou sprvou: Fabarm mek s dodvanm doplnkov na taktick ?ierne brokovnice. Pretoe sa jedn o zbrane alebo s?as? zbrane a s potrebn povolenia, neodvime sa poveda?, kedy bud na sklade. Verme vak, e do konca roku.

V novembri naskladnme ete jednu novinku v naom portofliu- zna?ku ale zatia? neprezradme.

 

V predchdzajcich aktualitch sme vyzvali strelcov IPSC, aby  sa nm ozvali, e im dodme zbrane za vnimo?n ceny. Musm poveda?, e sa nm aj ozvali ...... ale pretoe svet okolo ns hlpne, ozvali sa iba jeden krt, dohodli sme sa e potrebujeme ete 3 tdne na naskladnenie tovaru a potom sa meme venova? uvedenej problematike. U sa viac neozvali .......

Nechpeme to lebo mme pre nich ur?en zbrane, ktor s rdovo lacnejie aj o 40 %.....

 

Take ak sa sname pre zkaznkov robi? nie?o viac .... tak aj tak to nebva ocenen.

Ako prklad mem uvies?, e sme dvali na rozli?n podujatia poukazy, kedy sme z obuvi DIOTTO dvali poukaz na 50 euro. Raz sa dostavil jeden zkaznk, ktor vyhral  2 poukazy, vyskal si viacero ?sel ( mme cel sortiment do d?ky ), ale ben ?slovanie mu bolo zke, lebo m noh ve?mi irok a od jedu hodil poukazy na stl a bez pozdravu odiiel......

Pritom sta?ilo troku komunikcie a obuv dokeme prve u zna?ky DIOTTO zabezpe?i? do 6 td?ov.

Kamart mi povedal : ne?utuj za takmi zkaznkmi, lebo to s tipy ?o chc len robi? problmy!

Ne?utujeme a preto si viac cenme normlnu klientelu.

 

Posledn vzva : strelci IPSC zobu?te sa, ak chcete zbra? za sponzorovan peniaze, v nvale poty si nepamtme Vae men a e-mailov adresy.

 

Na zver priname foto a mal popis samonabjacej brokovnice BREDA TACTICAL  B 12i:

 

Breda sa u dvnejie pokala prerazi? na trh s taktickmi a portovmi modelmi. Prvm modelom bola samonabjacia brokovnica  Breda ECHO Tactical T9.

V roku 2016 prila na trh s modelom BREDA TACTICAL B 12i v kalibri 12.  Tento model vyuva osved?en samonabjac  mechanizmus, ako vetky zbrane BREDA. Inerzilny  mechanizmus s rota?nou hlavou zveru sa vyzna?uje spo?ahlivos?ou a nebolo ho  potrebn u viac rokov inovova?.

Tento krt sa kontruktri  venovali detailom, ktor s nesmierne dleit pre  portov ovldanie zbrane.

Prvm a vrazne zrejmm zlepenm je zosilnen a zv?en pka zveru, ktor umo?uje lepie ovldanie. Takisto vyp?anie zveru a zsobnika je vrazne zosilnen a zdrsnen pre lepiu manipulciu.

plne nov kontrukciu m vyhadzovacie okienko, ktor je rozren a okraje vrazne zaoblen na lepie nabjanie zbrane pri pouit v IPSC. Jeho kontrukcia je odkonzultovan s poprednmi talianskymi strelcami  e je kompletn, take nepotrebuje iadne  home made pravy.

Bodka paby na prv poh?ad nenesie iadne zmeny ale je vyroben z excelentnho materilu, ktor si zachovva svoju gelovit truktru a mkkos? a zrove? pri dotyku s odevom nezadiera ale sa k?e po ltke.

Tto mal skuto?nos? umo?uje lepiu a plynulejiu  manipulciu so zbra?ou.

?alie vylepenia sa tkaj  mieridiel s optickm vlknom a trubicovho predlujceho zsobnka. Zbra? je vybaven sadou zna?kovch ?okov.

Pod?a vrobcu bude zbra? st? okolo 1.400 euro. Dvame do pozornosti, e pre prvch 5 strelcov IPSC bude dostupn za mimoriadnu cenu. Dostupn v novembri2016.     jv-

 

 

 

Oslvme to spolu!!!

Spolo?nos?  Brokovnice s.r.o. oslvi d?a 22.9.2016 svoje piate vro?ie ?innosti. Dlho sme rozm?ali ako oslvime naich prvch 5 rokov ?innosti a nad spsobom, ako by sme odmenili naich vernch zkaznkov. Vyuili sme kontakty s naimi obchodnmi partnermi, s ktormi sme pripravili 5 rznych akcii, ktor ponknu 5 produktov ako symbol naej p?ro?nej ?innosti.

Pripravili sme 5 rznych akci na zbrane BREDA B4, MAROCCHI, SABATTI a ?alie o ktorch ete nechceme psa? !

Predstavme Vm dnes pln novinku poloautomatick gu?ovnice BREDA B4 na bze AR-15, vrobcom je spolo?nos? C.D. Europe S.r.l. ,ktor je vlastnkom zna?ky BREDA.

Poloautomatick gu?ovnice s ozna?en :

FOTO BREDA  B4-C

 

FOTO BREDA  B4- A

 

FOTO BREDA  B4 SE

 

 

Presn popis zbran priname TU .  V  stru?nosti meme poveda? , e  BREDA B4 je vybaven hlav?ami  bull barrel Lothar Walther o dlke  12, 14,5 a 20.  Ako zklad pre telo  zbrane boli pouit kovan a tvrden  vkovky z ERGALU (7075 T6) nemeckej produkcie BLANKS.

Opera?n systm zbrane je zaloen na bze gas block , ktor je autocentrujci pre hlave? Free-Float. Je patentovan firmou Breda.

Plastov doplnky s zna?ky Magpull a kruhov predbabia s americkej produkcie Midwest Industries.

Cel kontrukcia zbrane sa dr ortodoxne Stonerovej kontrukcie, ?o umo?uje vybavi? si zbra? ?a?mi doplnkami v rmci aftermarketu.

Zverom meme poveda?, e zbrane s  zladen u v zkladnch verzich, ktor vyhovie v?ine strelcov. Pre fajnmekrov zostva stle monos? doplni? si zbra? ?a?mi doplnkami.

Zbra? je dodvan v plastovom kufrku ABS  ( vr. Negrini ) s miestom aj na optiku.

 

                                 V rmci nho vro?ia priname cennk zbran BREDA B4 :

 

 

Dop. MOC

 AKCIA MOC

 plat do 30.9.2016

BREDA B4- C    12

2.190 euro

 1.890 euro

BREDA B4- A    14,5

2.263 euro

 1.990 euro

BREDA B4- SE   20

2. 620 euro

 2.250 euro

                                   * ceny s s DPH

 

V rmci pripravovanho projektu sme pre naich zkaznkov pripravili AKCIU, kde s ceny zbran vrazne znen !

Ak by sa niektorm strelcom zdalo, e zkladn cena zbrane je privysok, doporu?ujeme zakpi? si klony AR 15 od inch vrobcov, ktor sa pohybuj u na rovni 1.500 euro, ale nie s vybaven kvalitnmi doplnkami ako BREDA B4.  Po ?ase zistia, e upgrade tchto klonov s potovnm a clom me previ? cenu zbrane.

Zrove? vyuvame tto skuto?nos? a chceme oslovi? 2-3 strelcov IPSC, ktorm chceme ponknu? zbrane BREDA B4  v lepej ako akciovej cene a poiada? ich o spoluprcu.

Nevhajte ns kontaktova? mailom ,napte nie?o o Vaich portovch spechoch a nsledn budete osloven !!!

 

?alou novinkou s brokov kozlice MAROCCHI  FIRST ,vrobca CD EUROPE s.r.l.

Lnia brokovch kozlc FIRST m baskulu  vyroben z ergalovej zliatiny, ?o dva kozlici ?ahkos? a pri d?ke hlavn 71 cm vhu 2,85 kg.  S dodvan v modeloch FIRST, FIRST DE LUXE a FIRST DL14. . S vybaven ejektormi a dodotovan vmennmi ?okmi.

Baskula modelov DE LUXE a DL14 je vybaven strojovou rytinou s po?ovnckym motvom. Paba a predpabie je vyroben z klasickho a tandartnho orechu.

FOTO FIRST

FOTO FIRST DE LUXE

 

FOTO FIRST DL14

 

 

             Cennk zbrani MAROCCHI FIRST:

 

 

Model a pecifikcie

 

Dop. MOC

AKCIA VOC

platn do 30.9.2016

MAROCCHI FIRST, 71cm, ?oky, extraktor

 875 euro

755 euro

MAROCCHI FIRST, 71cm, ?oky, ejektor

 982 euro

835 euro

MAROCCHI FIRST DE LUXE, 71cm, ?oky, ejektor

1.040 euro

888 euro

MAROCCHI FIRST  DL14, 71cm, ?oky, ejektor

1.190 euro

1.020 euro

              * ceny s uveden s DPH

 

Ako zvere?n zhodnotenie brokovch kozlc MAROCCHI FIRST meme poveda?, e s vyroben preczne, na zem Talianska ( iadna produkcia made in Turkey ) a e dokonale vyp??aj medzeru na slovenskom trhu. S ur?en na po?ovn ?ely, ale kvalitn materily umo?uj ob?asn amatrske pouitie na strelnici.

 

Zdravme Vs priatelia!

U dvno sme nedoniesli iadne aktuality, ale mme stle nie?o nov. Mme to?ko novho, e nesta?me upgradova? strnku. Bojujeme s IT mumi, ale myslme si e, djde ?oskoro k vmene a nae aktuality zlepme.

Od 01.06  2016 zastupujeme pre Slovensk republiku spolo?nos? Riserva srl. Taliansko, ktor  je znma svojimi kvalitnmi koennmi doplnkami a vrobkami s Lodenu. Prv zsielka u je na Slovensku a najdete ju aj u naich zmluvnch predajcov.

PDF na stiahnutie: 

http://www.zbrane-bazar.sk/files/reklama1.pdf   www.zbrane-bazar.sk/files/reklama2.pdf

 

Mme na sklade nov zsielku Fabarm a Arsenal a na ceste s aj poloautomatick zbrane BREDA. O tchto zbraniach  prinesieme sprvu v priebehu nieko?kch dn.

 

Dnes Vm chceme ukza? zopr skvostov zo sekcie pouitch zbran.

BERETTA 682 GOLD E X TRAP  s 11 mm  vysokou nou, nastavite?nou pabou, hlave? kalibru 12/12 76 cm , spolu s hlav?ou pre americk trap d?ky 81 cm. Obidve hlavne ?okovan, sada ?okov.

Zbra? je nov,nestrie?an  !  Cena  za komplet :  2.645,- euro

 

BERETTA S686 E TRAP kal. 12/12, klasick trapov prevedenie s fixnm zahrdlenm v super stave, za  1.380,- euro

 

BERETTA DT 10 TRIDENT SKEET-  s hlav?ami 71 cm, pevnm skeetovm zahrdlenm, v super stave  za 2.600,- euro.

DT 10 sa njde za cenu okolo 2.600 euro, ale oby?ajne s to zbrane, ktor diplomaticky povedan u nie?o odstrie?ali. Prezentovan zbra? je v super stave.

 

BERETTA DT 10 Monocana  kaliber 12, s hlav?ou  86 cm, ktor bola pvodne ur?en pre Ameriku. Zbra? je nov nestrie?an !

Je k dispozcii  za 1.800,- euro !

Neuverite?n cena, lebo umo?uje dostavbu zbrane s novou  hlav?ou,

Alebo kto vie ?o stoj nov sp?ov mechanizmus na DT 10, me si zbra? kpi? na s?iastky.

 

?alie zbrane Vm prinesieme iba s opisom, pretoe pre nedostatok ?asu sme ich nestihli fotografova?.

BERETTA 682 GOLD E SPORTING, kaliber 12/12, s vymenite?nmi ?okmi a d?kou hlavn 76 cm. Zbra? je ur?en na vetko od trapu cez parkr a na po?ova?ku. Je v super stave za cenu 1.690 euro !

Skuto?ne prleitos? na super kpu !!!

Na zver sme si nechali posledn skvost z limitovanej edcie.

BERETTA 682 LIMITEDv trapovom preveden, kaliber 12/12, s d?kou hlavn 76 cm. ?okovanie fixn **/*. Zbra? je 1121 kus z dvoj tiscovej limitovanej edcie. Zbra? je v super stave a m excelentne krsne uzl?kov drevo. Cena je 2.690,- euro

Pvodn cena zbrane presahovala vysoko 4.500,- euro !

 

Foto vetkch zbran prinesieme a po ich dovoze, ktor je u potvrden na 1. augustov tde?.

Posledn sprvu ktor Vm priname je MOC cennk z naplnovanho jlovho dovozu:

 

DRUH BROKOVHO STRELIVA ZLOHA 100% MOC
Mirage T1 OutCast 24 g 43,- 48.-
Mirage T2 Competition 24g, SKEET alebo TRAP 46,- 51,-

Nam stlym zkaznikom a klientom ponkame monos? nkupu za zmluvn ceny. Cel mechanizmus a objednvanie je rovnak ako pri predchdzajcich dovozoch.

 

Legenda a vysvetlenie:

* vetky ceny s uveden s DPH

**uveden ceny s za kartn = 250 ks

Ve?kos? kovania sa vyjadruje ozna?enm T1a T4

T1= 8 mm
T2=12 mm
T3=16 mm
T4=22 mm

Ve?kos? brokov:

7,5 = 2,4mm TRAP
8,5 = 2,2 mm
9,5 = 2,00 mm SKEET 
 

Pozvnka!

 
 
 

 

 

 
Viac článkov...