Predaj
Clever - Mirage
Brenneke
ORIZO

Aktulne novinky

Naj?astejie zobrazen zbrane

Znova po prestávkepo III. kole Brokovnice-Clever Cup 2012!

Prebehlo trošku ?asu, bez toho aby stránka priniesla nie?o nové. Zdanlivo to vyzerá ako by sme zastagnovalinaša aktivita sa utlmila. Musím však poveda?, e opak je pravdou !

Aktivita sa nezastavilanarastá na objeme  aj kvalite .

Je však pravdou , e „naša výkladná skri?a“ , stránka www.brokovnice.sk , nebola upgradovaná. Príprava stránky vyaduje ve?a ?asumusím poveda?, e je jednoduchšie doviez?  50 zbraní ako spravova? jednu stránku. Odhliadnuc od toho, e uvedenú aktivitu vykonávameobmedzeným po?tom osôb. Na druhej strane máme však š?astie, e dríme túto líniu, pretoe nízka nákladovos? firmy, obmedzený po?et zamestnancovvlastné priestory robia ceny športovýchloveckých zbraní dostupnejšími.

Dostupné na sklade nové brokovnice Redolfi EOS, poloautomaty Breda, ktoré  jedinými konkurentmi ostatných poloautomatovcene aj kvalite.

Spolupráca s ostatnými  výrobcami A. Zoli a Salvinelli  sa rozbieha a zbrane sú u dostupné na predajni. Podrobný popis donesieme v krátkej dobe.

Zo zaujímavých úlovkov prinášame aspo? v zozname :

opakovacia gu?ovnica Sabatti mod.870, kal. 6,5 x 55 SE ............viaceré verzie , v kal. 243 W aj v ?avej verzii,

jednoranú gu?ovnicu Sabatti SKL v kal. 6 x 62 Freres, ktorý je u nás zriedkavý ale aj výnimo?ný v balistike,

expres Redolfi v kal. 9,3 x 74 mm s brokovými hlav?ami 20/20,

gu?ová kozlica Blaser M 97 v kal. 9,3 x 74 mm

Z ostatných zbraní patrí spomenú? 8 ks trapových špeciálov, ktoré patria do kategórií najlacnejších zbraní, ktoré však dokáu poskytnú? ve?a zábavy a sú vo výnimo?nom stave. Pripomínam záujemcom o kúpu zbrane aby neváhali a ozvali sa e-mailom, neskôr aj telefonicky.

 

III. kolo Brokovnice Clever Cup 2012, ktoré prebehlo v ?á?ove  8.7. 2012 prebehlo v priate?skej atmosfére a za ve?mi teplého po?asia. Preteku sa zú?astnilo 45 strelcov.

Celkové výsledky tu.   Fotogaléria podujatia:

Gratulujem ví?azom aj vyrebovanému výhercovi tomboly. Ospravedl?ujem sa, e som neuviedol mená, pretoe nemám teraz pri sebe uvedené údaje. Ospravedl?ujem sa aj za technické chyby pri organizácii preteku a za moju neú?as?, ktorá bola spôsobená mojou prácou na Festivale POHODA.

?akujem za Vašu priaze? a dovolím si Vám ešte pripomenú?, e :

trapové a skeetové náboje Clever Mirage
sú dostupné na sklade.

 

Zdravím všetkých priate?ov streleckého športu!

III. kolo Brokovnice Clever Cupu sa nezadrite?ne blíina stránke pribúdajú registrácie. Predchádzajúce dve kolá potvrdili, e nástup pretekárov nie je nevyhnutnýregistrova? sa aj priebene. Šetríme si  predovšetkým náš ?as.

Aj v III. kole BCC je naplánovaný za?iatok prvej poloky na 08,00 hod. Aby sme ?as pri registrácii zefektívnili, poprosil by som registrovaných pretekárov, aby zaslali  vyplnené prihlasované formuláre na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Takisto aj v tomto kole, po?et pretekárov je z technických dôvodov  obmedzený na 42 .

?alej si dovo?ujem  upozorni? pretekárov, e termín preteku bol presunutý na nede?u 8.7.2012. Organizovaním nášho preteku nechceme pre?ahova? strelcov z iných podujatí.

Dúfam, e nám po?asie vydrí, ale strie?a? pri teplotách nad 30 stup?ov si taktie neelám!

V sú?ai drustiev pripravujeme novinku, ktorá bude spo?íva? v tom, e k dvom pretekárom, ktorí vytvoria drustvo bude vylosovaný tretí pretekár, ktorí sa v predchádzajúcom  kole umiestnil v dolnej polovi?ke tabu?ky. Výsledky nebudú tak jednozna?né.

Teším sa na Vašu ú?as? a strelecký záitok !

dokdok

 

Registrácie tu!

 

Zdravím Vás po 3 týd?och!

Zdravím Vás po 3 týd?och!

Prinášame Vám oneskorene výsledky II.kola Brokovnice Clever-Cup 2012, ktoré sa konalo 9.6.2012, ktoré sa konaloprekrásnom prostredí strelnice ?á?ov pri Senici. Preteku sa zú?astnilo 38 pretekárovprihlásených 42 strelcov. Prihlásených bolo viac, ale museli sme odrieknu? ú?as? viacerým pretekárom pre technické limity strelnice, ktorá iba jedno strelisko.

Celkové výsledky tu

neú?asti sa ospravedlnili iba dvaja pretekári, ktorým týmto ?akujem. Ostatní, ktorí sa prihlásilineprišli ...?o sa na to poveda? ...

Na druhej strane musím poveda?, e pretekári, ktorí sa zú?astnili preteku boli ve?mi disciplinovanídochví?ni, ?o ve?mi pomáhalo pri organizácii podujatia. Vyuívam túto monos?, aby som po?akoval priate?om Stankovi Vajdovi so synmi, Milankovi Rýzekovipriate?kouIng. Jankovi Ková?ikovi, ktorí výrazne pomohli pri organizácii celého podujatia.

Pri organizácii sa vyskytli aj drobné chybi?ky, na ktoré som bol upozornenýktoré sa nebudú opakova?. Pretekárovi umiestnenom na 4. mieste dlhujeme štartovnédiplomna 5.mieste diplom a 50 ks nábojov. Diplom spätne nevypíšeme, ale o ceny sa môu prihlási? na III.kole Brokovnice – Clever Cup 2012 , ktoré sa budú kona?  8.7. 2012 znova na strelnici?á?ove.

Vzh?adom na technické problémydátumom pretekov, ktorý kolidovalinými pretekmi sme sa rozhodli pretek posunú?jeden de? na nede?u 8.7.2012

Dúfam, e sme tým pretekárom nespravili škrt cez rozpo?etpodujatie svojou ú?as?ou podporia.

Otvorenou otázkou do diskusie je ú?as? strelcov spoza Moravy. ?eský strelci zdvíhali vdy úrove? športových podujatí konaných na Slovensku jednak svojou hojnou ú?as?oujednak aj úrov?ou streleckého športu. Situáciatomto preteku je trošku odlišná v tom, e koncepcia pretekov je  nasmerovaná na slovenských strelcovna propagáciu nábojov Clever- Mirage. Budem rád ak mi napíšete nejaký podnetVáš názor na túto problematiku

 

obchodnej sekcii pripravujeme pre Vás prekvapeniepodobe 3 nových zna?iek športovýchpo?ovných kozlíc. Prvá sa vyzna?uje, e za cenu okolo 1.000 euro dostanete novú zbra?ventilovanou hlav?ou, ejektormi, jednospúš?, oce?ová baskulakompletnou sadou zahrdlení. Výrobca dodávatouto zbra?ou pre slovenský trh záruku na 5 rokov!

Druhá zna?ka sa vyzna?uje modifikovaným záverom BOSS a vypl?uje medzeru medzi zna?kovými kozlicamitretia zna?ka so záverom BOSS je ur?ená pre ozajstných fajnšmekrov. Ajtýchto dvoch zna?iek je záruke pred?ená na 3 roky. Na obmedzený po?et zbrani budú plati? uvádzacie ceny! Uhádne niektoaké zna?ky sa jedná ?

Na poli pouitých zbraní prinášame iba tri novinky, pretoe nestíhame nakúpené zbrane nafoti?da? na stránku. Stretávame saproblémom, ktorý sa volá nedostatok ?asu. Poznáte ho?

dokdok

 

Registrácie tu!

 
Viac článkov...