Predaj
Clever - Mirage
Brenneke
ORIZO

Aktulne novinky

Naj?astejie zobrazen zbrane

 

Nboje Clever - Mirage

Oznamujeme vetkm zujemcom o nboje, e zsielka je potvrden na pracovn tde? po Ve?kej noci.

 

Zrove? prosme vetkch, ktor maj objednan nboje aby podla objednvky postupovali nasledovne

1. cenu objednanch nbojov si vyrtaj pod?a priloenj tabu?lky, pri?om plat pre cenu odstavec;ZMLUVN PREDAJ.

2. uveden cena je za kartn = 250 ks nbojov, 1000 nbojov = 4 karny.

3. vyrtan cenu zapla?te prevodom alebo vkladom na ?et spolo?nosti BROKOVNICE s.r.o. vedenom v OTP banke Slovensko ?. ?tu : 15992743 / 5200   IBAN : SK32 5200 0000 00001599 2743  var. symbol : napte Vae telefnne ?slo bez prvej 0 ( 9 ?sel )

4. o vykonanej platbe informujte e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.   kde uvediete podrobnosti na koho treba vystavi? faktru a ak nboje ste objednali.

5. Ku kadej platbe bude vystaven faktra

6. Nboje bud dodan iba zjaznikom, ktor realizovali platbu do 1. aprla 2015

7. Na objednan a nezaplaten nboje sa vy?ahuje MOC

8. Pre zkaznikov z v?ej vzdialenosti bud nboje dodan  na strelnicu trky Tranava.

9. Cena nbojov zoh?ad?uje uveden spsob predaja a dodania nbojov.

 
  
 

 

 

 
 
Dr. Jaroslav Vidan
 
 
 

Jn Zemenk

 

Vo veku 51 rokov v stredu 25. februra 2015 ne?akane a nhle zomrel dlhoro?n vedci oddelenia balistiky odboru kriminalistickej identifikcie Kriminalistickho a expertzneho stavu (KE) PZ Ing. Jn Zemenk, pokladan na Slovensku za jednho z najlepch expertov na zbrane.

Na Slovensku hdam nie je jeden strelec, ktor by sa s Jankom v minulosti nestretol alebo nepo?ul jeho meno. Naj?astejie ho strelci poznali v svislosti so znaleckmi posudkami svojich strelnc, ktor vypracovval. 
 
Ve?a strelnc v?a? za zachrnenie ich existencie prve v?aka tomu. Aj ja som ho spoznal prve cez streleck port a strelnicu, ktor sme budovali  a od tohto ?asu sme sa stretvali ve?mi ?asto.
 
Jeho meno sa vrazne spja so zbra?ovmi amnestiami, ktor vrazne znili po?et neleglne dranch zbran. Vznamn je aj jeho publika?n ?innos? v oblasti kriminalistiky.
 
Je ?ako psa? tieto riadky, ke? vieme, e mlad ?lovek odiiel tak nhle  a bolestivo z nho sveta. Janko bol ?estn, rovn a priamy chlap !
 
Dovolili sme si pozbiera? fotografie z internetu a takto ho pripomen? naim ?itate?om a strelcom !
 
Vyjadrujeme primn sstras?, snbenici, pozostalm a vetkm blzkym priate?om ! 
 
Dr. Jaroslav Vidan
 
Posledn rozl?ka so zosnulm bude v bratislavskom krematriu d?a 4. 3. 2015 o 16,45 h.
 

Exkluzvny ?lnok!

Dovolme si Vm prinies? exkluzvny ?lnok v PDF nho priate?a ing. Jaroslava Kuracinu, ktor bol zverejnen v periodiku IVOT. Myslme si, e ing. Kuracina a ?lnok si zaslia priestor. A je potrebn, aby sa o ?om dozvedelo ?o najviac ?ud.
 
 
 
K uvedenmu ?lnku si dovolm poznamena?, e meme by? hrd, e na Slovensku ij ?udia, ktor doku nie?o vymyslie? a presadi? sa vo svete a vytvori? svojou ?innos?ou viac ako 100 pracovnch miest.
Paradoxom vak je, e prslunci vlastnho nroda a vlastn tt tieto skuto?nosti neoce?uj.
Na jednej strane meme by? hrd na predstavite?ov nho nroda, ale na druhej strane musme by? smutn z toho, kto poslednch 15 rokov riadil nau krajinu. 
Mm ?astie i? v dvoch krajinch a musm poveda?, e na Slovensku sme experti v aplikcii blbch zkonov E, ktor sa nikde neuplat?uj tak prsne, ako na Slovensku, pretoe vade sa zoh?ad?uj ur?it loklne pecifik, ktor zmier?uj dopady blbho zkona.
S vberovmi konaniami spomnanmi v ?lnku m sksenos? aj naa spolo?nos?. ?asto krt dostvame vzvy na ?as? vo verejnom obstarvan naprklad na kpu tyroch streleckch ?asomier, ktor v maloobchode stoja od 120 do 135 euro a s vyrban dvomi svetovmi vrobcami. 
Vzva na ?as? vo verejnom obstarvan na kpu 4 ?asomier v sume maximlne 540 euro obsahovala 10 strn husto popsanho textu a pritom sta?ilo priemerne inteligentnmu ?loveku strvi? 15 min na internete, kde by naiel produkt s najlacnejou cenou.
Alebo vberov konanie na kpu 9000 ks brokovch nbojov pre pecilnu vojensk jednotku.  Vzva mala 15 strn, boli v nej uveden hrub technick chyby take hne? bolo jasn, e ju psala nejak radn?ka, ktor mono nboj ani nevidela.... a ten ?o to kontroloval tie nie !
Priatelia nedovolm si vbec psa? v naej krajine o vberovch konaniach itch na mieru. Tie u vyli z mdy. Teraz sa pouvaj in triky ten ?o je spomnan v ?lnku e zadvate? me kpi? tovar od prvch troch vhercov.
Najlep trik s ktorm som sa stretol, je vak formulka, e Vaa ponuka vyhrala, ale bola podozrivo nzka a preto tovar sa kpi od s?aiaceho ?.3 !!!
?asto krt po?vam od priate?ov v?itku, pre?o sa hnevm na tieto a podobn veci, ktor nememe ovplyvni?.
Odpovedm im Werichovm vrokom : 
V ivote by sme sa mali riadi? heslom, e mdrej ustpi. Ak by sme to vak robili stle, tak blbos? by zv?azila bez odporu !
A tento vrok sa d uplatni? aj na politick aroganciu a zv?u !
Pridm dnes ete jeden vrok americkho komika Allena Daytona (1919-2004):
Jedin spsob boja proti zlo?incom je ten, e ich nebudeme voli?!
 
Prajem Vm pekn ?tanie a spravte si V nzor!  
Dr. Jaroslav Vidan
 
 
 
 

Zdravm Vs priatelia!

Za?nem pekne po poriadku

S ve?km oneskorenm ale o to srde?nejie Vm elm v novom roku ve?a zdravia, presn muku a krsne po?ovn zitky !!!
 
elanie prilo s ve?km oneskorenm ale po?ul som, e v zahrani? sa me pria? do konca janura a tak sme ete v limite !
 
Niekedy som  smutn, e nepriname v aktualitch ?astejie sprvy, ale musm poveda?, e tlak naich byrokratickch blbov, ktor uplat?uj zkony a pravidl E na Slovensku sa snaia viac ako je to ben v celej zpadnej Eurpe. Ober ns to o drahocenn ?as a tvoriv sily !
 
Pouvanie rovnakho zkona na Slovensku s porovnan s Franczskom alebo Talianskom je podstatne tvrdie a prsnejie. Neviem ?m sme si to zaslili ale mme to asi v sebe, ve? aj z histrie je znme heslo alebo veta :Nrod sebe sammu ..... ,a tak sa toho drme a ni?me sa medzi nami. Je to viac ako smutn !
 
Existuj vak aj prjemn veci a krsne po?ovn zitky. Na poslednej spolo?nej po?ova?ke, kde sme sa z?astnili sa podarilo nmu zkaznkovi a po?ovnmu priate?ovi p. Marinovi Gonovi streli? s gu?ovm dvojkom Sabatti 4 kusy diviakov. Gratulujeme !!! 
 
Zbra? nesta?il ani osadi? optikou a pouval iba mechanick mieridl. Strie?alo sa mu tak dobre a intuitvne, e sa rozhodol, e dvojk optikou neosad, z ?oho sme ako predaj?a zosmutneli !
 
Priname jeho foto  z vradu  a prajeme Lovu zdar !
Gono
Na poli streleckch s?a sme sa rozhodli pre rok 2015, e podporme parkrov s?a Pohr SPK a Brokovnice.sk. Napriek tomu, e parkrov strelci nie s naimi  extra zkaznkmi robme tak pre dlhodob priate?stv a pre kvalitn s?a. Ve?a strelcov na Slovensku ete nevie, ale  vo svete s parkrov s?ae ve?mi ob?ben a ich po?et a rozrenie stle stpa. Pravdepodobne je to pre skuto?nos?, e trvaj zv?a jeden de?, mu sa strie?a? a posklada? aj na mench alebo po?nch strelniciach a s ur?ite ve?mi zbavn. dajne s aj lepie prijman manelkami !!!
 
Druh podujatie, ktor podporme je Memoril V. Vargu st.. Podrobnosti Vm prinesieme na naich strnkach.
Chceli by sme podpori? aj dynamick stre?bu z dlhch brokovch zbran, ia? tto  mylienka je ete v tdiu rozhodovania.
 
Teme sa, e sme zaznamenali nov strelnicu Strelnica pod Roh?kou pri Preove, o ktorej prinesieme informcie na naich strnkach a na www.slovenskestrelnice.sk.
 
Vyuvam tto prleitos? aby som oslovil vetkch majite?ov strelnc a spolo?nosti, ?o ich prevdzkuj a zaslali nm daje o svojich strelniciach a foto. Bud zdarma zverejnen na naich strnkach.
 
Ospravedl?ujeme sa vetkm zkaznkom, ktor ?akaj na  objednan zbrane. Pod?a poslednch informcii z tohto td?a chbaj do dodania zbrani iba dni. Take tto po?ovn seznu sthame ! J
 
artujem ale som z toho aj smutn. Pod?a informcii  maj tieto problmy prakticky vetci dovozcovia. 
Pripisujeme to vystup?ovanej byrokracii a neprunosti vrobcov reagova? rchlejie.
 
 
 
Na poli pouitch zbran ?akme dodvku excelentnch portovch brokovch kozlc s vhodnm pomerom cena a kvalita. Zbrane bud postupne uverej?ovan na naich strnkach. Upozor?ujeme, e ve?a zbran sa na internet nedostane, pre nro?nos? a nedostatok ?asu. 
 
 
Kompletizujeme objednvky na predpokladan dovoz brokovho streliva Clever Mirage a priname jeho cennk. Na vysvetlenie dodvame e  v objednvke je nutn okrem typu a grame pecifikova? aj ve?kos? olova slovom ( skeet- parkr- trap ) ,ve?kos?ou ( 9,5 8,5- 7,5 alebo 2,0 mm- 2,2 mm alebo 2,4 mm).
 
Pod zmluvnm odberom rozumieme predaj licencovanm obchodnkom, predaj klientom Brokovnice s.r.o. , predaj strelniciam , predaj novm zkaznkom, ktor si kpili 1. brokovnicu a predaje nad 2.000 ks nbojov, ktor boli dopredu zaplaten. O tom, e zmluvn predaj je vhodn nemusme psa? a navye predvame kvalitu !
 
Pre ostanch zkaznkov platia MOC. Vyuite  monos? objednvky do 6.2. 2015 !
tabulka
 
Na zver Vm oznamujeme zmenu otvracch hodn v predajni nasledovne :

 

Pondelok :    len na telefonick dohovor

    Utorok :    11,00 - 18,00 hod         

    Streda  :    08,00 - 16,00 hod

   tvrtok  :    11,00 - 18,00 hod

     Piatok :     08,00 - 16,00 hod

    Sobota :    zatvoren

   Nede?a :     zatvoren

 

 Uveden zmena umon aj workoholikom njs? si svoj priestor k nvteve predajne a kpeniu svojej prvej brokovnice. Pre niektorch zkaznkov dodvam bez nvtevy sa to ned !!!  ( jvidan)

 
Viac článkov...